Mamy Twój prezent!

Pomożemy Ci wybrać prezenty świąteczne dla Twoich bliskich i przyjaciół!

 

Wiemy, że wybór prezentów pod choinkę dla rodziny oraz znajomych jest czasami skomplikowany…

Zwłaszcza, że jest wiele pięknych rzeczy ;) jak np. w naszym sklepie: mamy ponad 12 tysięcy produktów!

 

Dlatego chcemy Ci pomóc – napisz do nas maila na:

[email protected]

 

 

 

Przygotujemy dla Ciebie gotową listę prezentową propozycji z naszego sklepu dopasowaną pod osobę, którą wskażesz.

 

Akcja jest bezpłatna – nie musisz być naszym klientem! Trwa w dniach 11-15 grudnia 2023 roku.

 

Zapraszamy do udziału – po drugiej stronie ekranu na Twój mail czeka Basia :)

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI „MAMY TWÓJ PREZENT”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działającym pod adresem internetowym: www.bazylia.pl (dalej jako: „Sklep internetowy”, „Sklep”) jest EVERYDAY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 23c, 31-574 Kraków), REGON: 122544524, NIP: 6832079386, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000416311.
2. Niniejszy regulamin świadczenia usług (dalej jako: „Regulamin”), w ramach działalności Sklepu internetowego, stosuje się wyłącznie w zakresie świadczenia usługi „MAMY TWÓJ PREZENT” (dalej jako: „Usługa” lub „Akcja”).
3. Do niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu internetowego Bazylia.pl, w tym zwłaszcza w zakresie użytych w jego treści określeń i definicji, w zakresie w jakim nie pozostają one ze sobą w sprzeczności.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi.
5. Kupujący zobowiązany jest dokładnie i uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi.
6. Skorzystanie z Usługi wymaga zaakceptowania bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu internetowego Bazylia.pl oraz wszelkich dalszych warunków, procedur, instrukcji i wytycznych, w tym Polityki Prywatności określającej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (dostępna na Stronie internetowej pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI).
7. Regulamin nie znajduje zastosowania w zakresie, w jakim Strony wyraźnie ustaliły inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej rozumianej jako wymienioną między Stronami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod rygorem nieważności).
8. Realizowana Usługa oraz w jej ramach przekazywane Kupującemu materiały reklamowe i promocyjne Sprzedawcy mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
9. Niniejszy Regulamin może być aktualizowany w czasie obowiązywania przedmiotowej Akcji. Sprzedawca na bieżąco będzie informować zarejestrowanych Kupujących o tych zmianach. Najnowsze brzmienie Regulaminu można znaleźć na Stronie internetowej Akcji.
10. Usługa będzie realizowana przez Sprzedawcę w okresie od dnia 11.12.2023 r. do dnia 15.12.2023 r . (dalej jako: „Czas obowiązywania Akcji”)
11. Sprzedawca ma prawo odwołać lub skrócić Czas obowiązywania Akcji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu internetowego.

II. DEFINICJE

1. ile nie wskazano wyraźnie inaczej, określenia użyte w treści niniejszego Regulaminu będą posiadać następujące znaczenie:
a. „Asortyment” – zakres Produktów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, wskazany na Stronie internetowej Sprzedawcy;
b. „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
c. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
d. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Stronę internetową, zamierza nabyć lub nabywa Produkty od Sprzedawcy w ramach Umowy, za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy;
e. „Produkty” – towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz będące przedmiotem Umowy między Sprzedawcą a Kupującym;
f. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
g. „Sprzedawca” – EVERYDAY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 23c, 31-574 Kraków), REGON: 122544524, NIP: 6832079386, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000416311.
h. „Usługa” lub „Akcja” – usługa świadczona Kupującym w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie.
i. „Czas obowiązywania Akcji” - okres od dnia 11.12.2023 r. do dnia 15.12.2023 r ., w którym Kupujący może składać Sprzedawcy zlecenie realizacji Usługi.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYTANIA Z USŁUGI

1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi we wszystkich dostępnych wersjach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych i obszarach geograficznych.
2. Do korzystania z pełnej funkcjonalności udostępnionej Kupującym Usługi, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Usługa oferowana przez Sprzedawcę świadczona jest drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet i w związku z tym podlega wszelkim ograniczeniom związanym z korzystaniem z tej sieci. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Strony internetowej oraz Sklepu internetowego spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Kupującego.
4. Skorzystanie z Usługi nie wymaga założenia Konta klienta.
5. Skorzystanie z Usługi możliwe jest zarówno za pośrednictwem Konta klienta, jak również bez zakładania Konta klienta, pod warunkiem podania niezbędnych danych, w tym zwłaszcza, danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Usługi.
6. Wszelkie skargi związane z realizacją Usługi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne spory powstałe między Kupującym, a osobami trzecimi, w związku z realizacją Usługi przez Sprzedawcę.

IV. OPIS USŁUGI

Kupujący składając zlecenie Usługi powierza Sprzedawcy przygotowanie i przekazanie Kupującemu informacji, zawierającej wykaz Produktów, wchodzących w skład Asortymentu Sprzedawcy, które zgodnie z uprzednio przekazanymi przez Kupującego wytycznymi, mogą zostać zakupione przez Kupującego jako prezenty świąteczne dla jego najbliższych.

V. WARUNKI I ZAKRES USŁUGI

1. Zlecenie Usługi może zostać złożone wyłącznie drogą mailową (poprzez przesłanie zlecenia wykonania Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na Stronie internetowej). Zlecenie wykonania Usługi zostanie przekazane do realizacji tylko w przypadku podania przez Kupującego kompletnych danych niezbędnych do przyjęcia i realizacji Usługi.
2. Zlecenie wykonania Usługi może zostać dokonane tylko w Czasie obowiązywania Akcji.
3. Kupujący składając zlecenie realizacji Usługi powinien wskazać wszystkie dane niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi, tj. określenia każdej z osób, dla których Sprzedawca ma polecić świąteczny prezent, ich wieku oraz zainteresowań, sugestii jakiego prezentu świątecznego dana osoba może oczekiwać .
4. Sprzedawca może żądać uzupełnienia lub sprecyzowania treści zlecenia Usługi złożonego przez Kupującego, Kupujący ponosi jednak wyłączne ryzyko pomyłek i błędów popełnionych przy zlecaniu realizacji Usługi.
5. Niepodanie Sprzedawcy wszystkich wymaganych dla realizacji Usługi ww. danych, mimo żądania Sprzedawcy jest równoznaczne z rezygnacją Kupującego z realizacji Usługi.
6. Zlecenie wykonania Usługi uznaje się za przyjęte, z chwilą przekazania Kupującemu potwierdzenia jej realizacji. Potwierdzenie otrzymania zlecenia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zlecania wykonania Usługi adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zlecenia i o jego przyjęciu do realizacji.
7. Zlecenie realizacji Usługi pozostaje ważne przez 24 h od chwili jego doręczenia Sprzedawcy.
8. Usługa jest realizowana przez Sprzedawcę jedynie w dni robocze.
9. Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zleconą Usługę, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przekazania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji. W przypadku dokonania zmian przez Kupującego, w treści zlecenia realizacji Usługi, na etapie przystąpienia przez Sprzedawcę do jej realizacji, przewidziany czas wykonania Usługi może ulec wydłużeniu.
10. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia wykonania Usługi, z zastrzeżeniem zmian, poczytuje się za nowe zlecenie Usługi.
11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zlecenie wykonania Usługi od Kupującego, w terminie ważności zlecenia uważa się za odmowę przyjęcia zlecenia. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania Kupującemu powodu odmowy przyjęcia zlecenia realizacji Usługi.
12. W ramach jednej Usługi Kupujący może zlecić Sprzedawcy przedstawienie propozycji zakupu nie więcej niż 10 Produktów, dla nie więcej niż 5 osób.
13. Usługa ma charakter nieodpłatny i jest realizowana przez Sprzedającego, na zasadach mających na celu przekazanie Kupującemu informacji na temat dostępnych w ofercie Sprzedawcy Produktów.
14. W ramach realizacji Usługi, Sprzedawca może prezentować (polecać) Kupującemu wszystkie produkty znajdujące się w jego ofercie sprzedażowej.
15. Kupujący może dokonać zmian w zleceniu wykonania Usługi aż do chwili otrzymania informacji zwrotnej od Sprzedawcy, zawierającej informację/wykaz najbardziej trafnych i możliwych do zakupu przez Kupującego Produktów z Asortymentu Sprzedawcy.
16. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować ze złożonego zlecenia wykonania Usługi. O rezygnacji Kupujący informuje Sprzedawcę za pomocą udostępnionych mu kanałów kontaktu ze Sprzedawcą.
17. Kupujący nie jest w żadnym zakresie zobowiązany do udziału w prezentowanej Akcji, jak i zakupu przedstawionych mu w informacji/wykazie prezentów świątecznych - Produktów.
18. Realizacja przez Sprzedawcę Usługi, nie wyłącza prawa Kupującego do zakupu innych niż wskazane w informacji/wykazie Produktów z oferty Sprzedawcy.

________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Everyday Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dla celów udziału w akcji „List do św. Mikołaja” zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usługi „MAMY TWÓJ PREZENT.” Przyjmuje do wiadomości, że brak lub wycofanie udzielonej zgody uniemożliwia świadczenie ww. Usługi.

Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności (dostępna na Stronie internetowej pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI) określającą zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w akcjach promocyjnych oraz komunikacją marketingową Everyday Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.